Καλάθι


Η ΑΣΤΡΟΝELECTRIC A.E. συμμετέχει στην 1η διεθνή έκθεση ELEC-TECκαισας προσκαλεί να παρουσιάσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
Η έκ­θε­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από την Πα­ρα­σκευή 26 Φε­βρουα­ρί­ου μέ­χρι και τη Δευ­τέ­ρα 29 Φε­βρουα­ρί­ου 2016, στο MEC (Με­σο­γεια­κό Εκ­θε­σια­κό Κέ­ντρο), επί της λε­ω­φό­ρου Αθη­νών - Λαυ­ρί­ου 301, στην Παια­νία Ατ­τι­κής. Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 20:00.

Πρό­κει­ται για μια νέα έκ­θε­ση, μο­να­δι­κή στο εί­δος της, που θα διορ­γα­νώ­νε­ται κά­θε δύο χρό­νια· ένα νέο θε­σμό που κρί­νε­ται ανα­γκαί­ος και που ανα­μέ­νε­ται να προ­σελ­κύ­σει το εν­δια­φέ­ρον των ισχυ­ρών κλά­δων του Ηλε­κτρο­λο­γι­κού Υλι­κού και του Φω­τι­σμού.

Κα­τη­γο­ρί­ες εκ­θε­τών: Κα­τα­σκευα­στές, αντι­πρό­σω­ποι και ει­σα­γω­γείς ηλε­κτρο­λο­γι­κού, φω­τι­στι­κού, τη­λε­πι­κοι­νω­νια­κού και ηλε­κτρο­νι­κού υλι­κού, συ­στη­μά­των αυ­το­μα­τι­σμού, ασφα­λεί­ας και ελέγ­χου, λο­γι­σμι­κού και ερ­γα­λεί­ων, κα­θώς και επι­χει­ρή­σεις πα­ρα­γω­γής, δια­νο­μής και δια­χεί­ρι­σης ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας.

Κα­τη­γο­ρί­ες επι­σκε­πτών: Έμπο­ροι ηλε­κτρο­λο­γι­κού υλι­κού και φω­τι­σμού, ηλε­κτρο­λό­γοι εγκα­τα­στά­τες, ερ­γο­λή­πτες και μη­χα­νι­κοί, αρ­χι­τέ­κτο­νες, σχε­δια­στές, με­λε­τη­τές, δια­κο­σμη­τές και στε­λέ­χη δη­μο­σί­ων ορ­γα­νι­σμών και το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης. Θα προ­σκλη­θούν επί­σης συν­δι­κα­λι­στι­κοί φο­ρείς (ομο­σπον­δί­ες και σω­μα­τεία των εν­δια­φε­ρό­με­νων κλά­δων), εκ­παι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα, πρε­σβεί­ες κ.ά.

Η έκ­θε­ση elec.tec υπο­στη­ρί­ζε­ται από τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους φο­ρείς του κλά­δου, και στο πλαί­σιό της προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται ευ­ρύ­τα­το πρό­γραμ­μα πα­ράλ­λη­λων εκ­δη­λώ­σε­ων με θέ­μα­τα τε­χνο­λο­γί­ας και και­νο­το­μί­ας.

Χο­ρη­γοί επι­κοι­νω­νί­ας θα εί­ναι: το πε­ριο­δι­κό ΗΛΕ­ΚΤΡΟ­ΛΟ­ΓΟΣ, κα­θώς επί­σης τα πε­ριο­δι­κά «Ερ­γο­τα­ξια­κά Θέ­μα­τα», «Ecotec», «Με­τά­δο­ση Ισχύ­ος» και «Car & Truck».


Κατεβάστε την ηλεκτρονική πρόσκληση εδώ!Tags:

by Great Way IT Κατασκευή ιστοσελίδας