Καλάθι


Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικές με τον φωτισμό


Η περιβαλλοντική νομοθεσία σχετικά με το φωτισμό γίνεται ολοένα πιο αυστηρή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προδιαγραφές για επαναπροσδιορισμό απαιτήσεων σχετικά με αυτόν.

Οι απαιτήσεις αυτές επηρεάζουν από νομικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής πλευράς την υλοποίηση της κάθε εγκατάστασης φωτισμού. Στα παρακάτω περιγράφονται – διεξοδικά – οι διάφορες Ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις φωτισμού.

EuP

Σύμφωνα με την Οδηγία αυτήν, συγκεκριμένα προϊόντα που καταναλώνουν μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας καταργούνται σταδιακά στο άμεσο μέλλον, π.χ. οι λαμπτήρες πυράκτωσης, οι λαμπτήρες αλογόνων κ.ά. τα φωτιστικά και ο εξοπλισμός χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να αντικαθίστανται με αντίστοιχες εναλλακτικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον.

EPBD

Η Οδηγία αυτή αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και έχει στόχο να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση αυτών. Ο ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός συντελεί σε  υψηλό επίπεδο κατάταξης του κτιρίου, και κατά συνέπεια συμβάλει στην αναβάθμιση της αξίας αυτού χωρίς υψηλό κόστος.

WEEE

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού απαιτεί τη συλλογή και την ανακύκλωση όλων των τύπων λαμπτήρων, των σχετικών φωτιστικών & οργάνων λειτουργίας (εκτός από τους λαμπτήρες πυράκτωσης & αλογόνων).

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς είναι υπεύθυνοι για αυτή τη διαδικασία, ενώ το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης καλύπτεται από μια μικρή επιβάρυνση επί της τιμής του κάθε λαμπτήρα (συμπεριελήφθησαν και οι λαμπτήρες LED).

Ο κύριος στόχος της οδηγίας WEEE είναι να μην καταλήγουν τα ηλεκτρονικά προϊόντα σε χώρους απόρριψης αποβλήτων ή σε αποτεφρωτήρες. Επίσης, ο κύκλος ζωής του προϊόντος ολοκληρώνεται με την ανακύκλωση, προάγοντας περαιτέρω την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Συμβατικά ballast

Η νομοθεσία στοχεύει στην κατάργηση των λιγότερο αποδοτικών συμβατικών ballast (στραγγαλιστικά πηνία). Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να αντικαθίστανται με αντίστοιχες εναλλακτικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, όπως είναι τα ηλεκτρονικά ballast, που συμβάλουν στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων, αλλά και στη βελτίωση του συντελεστή ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η Οδηγία για τα συμβατικά ballast θα αντικατασταθεί πλήρως από την Οδηγία EuP για το φωτισμό στον τριτογενή τομέα.

EEL

Η Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης έχει σχεδιαστεί προκειμένου να διευκολύνει την επιλογή προϊόντων με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Η υψηλότερη κατηγορία (π.χ. Α) σημαίνει υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, όπως την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας από ηλεκτρικές συσκευές, την συμβολή σε μικρότερα πόσα CO2, κ.λπ..

RoHS

Η Οδηγία RoHS περιορίζει τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών π.χ. υδράργυρος σε λαμπτήρες φθορισμού, συμπαγείς  λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες εκκένωσης κ.λπ..

EN 12464-1

Ο φωτισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι όσοι βρίσκονται στο χώρο εργασίας είναι ασφαλείς και σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Αυτό πραγματοποιείται, στις ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις φωτισμού, στις οποίες  εξασφαλίζεται η άνεση, η ασφάλεια και η απόδοση.


Πηγή: Στέφανος Τουλόγλου (http://steftouloglou.blogspot.gr)

Tags:

by Great Way IT Κατασκευή ιστοσελίδας