Καλάθι


Χαρακτηρισμοί διακοπτών ρύθμισης έντασης

φωτισμού (dimmer) λαμπτήρων αλογόνου

Στην πράξη οι διάφοροι τύποι λαμπτήρων αλογόνου εμφανίζουν ηλεκτρική συμπεριφορά που εξαρτάται από τα συνοδευτικά εξαρτήματα αυτών π.χ. είδος χρησιμοποιούμενου μετασχηματιστή (230 – 12 V / 50 - 60 Ηz), αλλά και από τηνπερίπτωση ηλεκτροδότησής τους με την τάση του δικτύου  (230V).

Στην τεχνική των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και του φωτισμούειδικότερα, υπάρχουν τα τρία είδη ηλεκτρικής συμπεριφοράςφορτίων για τους λαμπτήρες αλογόνου που περιγράφονταιστον παρακάτω πίνακα:


Η  ρύθμιση της έντασης φωτισμού που εφαρμόζεται σε λαμπτήρες αλογόνου, είναι δυνατόν να πραγματοποιείται με την τεχνική της:

1.  διακοπής της φάσης προπορευόμενης ακμής (leading edge dimmer) ή φασικής τάσης καθόδου ή τεχνική cut on,
Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται σε λαμπτήρες που μπορεί να εμφανίζουν επαγωγική και ωμική συμπεριφορά [R ή L], δηλαδή, σε λαμπτήρες:

α.  πυράκτωσης (… κατά το παρελθόν, και οι οποίοι εθεωρούντο - επειδή ήδη έχουν καταργηθεί - φορτία ωμικής συμπεριφοράς [R]),

β. αλογόνου 230 V (που θεωρούνται, επίσης, φορτία ωμικής συμπεριφοράς [R]) ,

γ. φθορισμού διαμέτρου 26 mm και 38 mmm,  με συμβατικό ballast (που θεωρούνται φορτία επαγωγικήςσυμπεριφοράς [L]) και

δ. αλογόνου 12 V (κατηγορίας Β) με συμβατικό μετασχηματιστή, (που θεωρούνται, επίσης, φορτία επαγωγικής συμπεριφοράς [L]), και

2.  διακοπής της φάσης μεταπορευόμενης ακμής (trailing edge dimmer) ή φασικής τάσης ανόδου ή τεχνική cut off.
Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται σε λαμπτήρες που μπορεί να εμφανίζουν κυρίως χωρητική συμπεριφορά [C], όπως π.χ. οι λαμπτήρες αλογόνου χαμηλής τάσης 12  V με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή.

Τέλος, η βασική διάκριση των διακοπτών ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) με τον αντίστοιχο συμβολισμό τους, ως προς το είδος του φορτίου που εξυπηρετούν, δίνεται συνοπτικά, στον παρακάτω πίνακα:Πηγή: Στέφανος Τουλόγλου (http://steftouloglou.blogspot.gr)

Tags:

by Great Way IT Κατασκευή ιστοσελίδας